مرکز تخصصی پرستاری بهداشتی درمانی زاهد


ارائه مراقبت پیشرفته زخم بستر

زخم سوختگی

زخم دیابتی

زخم عفونی و ارتوپدی

و سایر خدمات درمانی در منزل