مرکز تخصصی پرستاری بهداشتی درمانی زاهد 


ارائه مراقبت پیشرفته زخم بستر – زخم سوختگی – زخم دیابتی – زخم عفونی و ارتوپدی و سایر خدماتی درمانی در منزل