نکروز ناحیه قوزک خارجی پای راست و ناحیه متاتارس متعاقب بیماری پوستی صدف در بیمار 48 ساله