مرکز تخصصی پرستاری بهداشتی درمانی زاهد به مدیریت طاهره زاهد صفت
ارائه مراقبت پیشرفته زخم بستر ، زخم سوختگی ، زخم دیابتی ، زخم عفونی و ارتوپدی و سایر خدماتی در منزل