ترمیم و درمان زخم دیابتی انگشتان پا در بیمار 65 ساله