آمپوتاسیون قبلی پای راست با زخم درجه 2 عمقی با نکروز بافتی